Polityka prywatności

§ 1. Administrator danych osobowych

Semantive Cloud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000904603, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252865558 oraz numer REGON 389135945, kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN, w pełni opłaconym.

§ 2. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy, gdy jest ku temu podstawa prawna. Taką podstawą może być:

 • zgoda osób, których dane przetwarzamy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celach:
 • zawarcia i wykonania umów;
 • prowadzenia komunikacji z kontrahentami, partnerami, klientami lub współpracownikami;
 • rekrutacji;
 • świadczenia usług;
 • utrzymania serwisu internetowego Semantive Cloud.

§ 3. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to celowe. Stosownie do celów przetwarzania zakres danych może obejmować dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko), dane korespondencyjne, inne informacje udostępnione Semantive Cloud.

§ 4. Pliki Cookies

Serwis internetowy Semantive Cloud (dostępny pod adresem semantive.com) wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. cookies własne, identyfikujące użytkownika i zbierające informację o akceptacji plików cookies;
 2. cookie podmiotów trzecich (OneSignal z siedzibą w USA) umożliwiające identyfikację użytkowników wyrażających chęć otrzymywania powiadomień
 3. cookies podmiotów trzecich – cookies markietingowe pochodzące od Google Inc., zbierające informacje w celu wyświetlania przez Google Inc. reklam AdWords.

W przypadku plików cookies podmiotów trzecich dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. na terytorium USA.
Każdy użytkownik może zmienić zakres swojej zgody na wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej, z której korzysta.

§ 5. W jaki sposób zbieramy dane

Dane osobowe pozyskujemy zazwyczaj bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.

§ 6. Przekazywanie i powierzanie danych

Przetwarzanie niektórych danych osobowych powierzamy naszym podwykonawcom, np. dostarczycielom usług chmurowych.
W przypadku istnienia obowiązku prawnego, możemy przekazać dane odpowiednim organom państwowym.
Dane osobowe możemy udostępnić także zewnętrznym doradcom lub audytorom.

§ 7. Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celu. Przestaniemy przetwarzać dane w przypadku cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych jest potrzebne w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu ochrony praw Semantive Cloud, możemy przetwarzać dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń.

§ 8. Uprawnienia

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

 • żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
 • żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących tej osoby;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia takiej zgody;
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

§ 9. Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie.

§ 10. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Semantive Cloud prosimy o kontakt mailowy na adres: contact@semantive.com.